The Team

Our creative team

Historie van Het Wapen van Wanroij

Verleden Wanroij

Het dorp Wanroij kende in het verleden, net als veel katholieke gemeenschappen, een parochiehuis “De Paddenstoel “ beheerd door de parochie. Hier in Wanroij was het de koster die het beheer als een van zijn taken had. De Paddenstoel was de plek waar destijds de culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvonden.

2003 : uitbreiding

In 2003 werd in overleg met de gemeente, Het Wapen en de dorpsraad besloten tot een forse uitbreiding waardoor ook verenigingen die voorheen op andere locaties waren gehuisvest, in Het Wapen hun activiteiten konden voortzetten.

1974 : Stg. Gemeenschapshuis

In 1974 werd de “Stichting Gemeenschapshuis Wanroij” opgericht en zij nam de taken van het dorpshuis over van de parochie.

Centrale plek

Het Wapen van Wanroij werd hierdoor nog meer de centrale plek waar verenigingen, hun maatschappelijke en culturele activiteiten kunnen ontplooien.

1987 : nieuwe accommodatie

Omdat De Paddenstoel als gebouw niet meer voldeed aan de wensen en eisen die aan een dorpshuis werden gesteld, werden in 1987 plannen ontwikkeld voor een nieuwe gemeenschapsaccommodatie De meest geschikte locatie was de voormalige Mariaschool. Deze lag aan het nieuw te ontwikkelen dorpsplein. In december 1993 werd hier officieel “Het Wapen van Wanroij” geopend.

Wapen van Wanroij : 25 jaar

Dit voldeed toen en is nu nog steeds de doelstelling van het Wapen: zorgen voor een geschikte locatie waar verenigingen hun maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten kunnen uitvoeren en ontplooien. Door de samenwerking met alle partijen, gebruikers, beheerders, medewerkers en bestuur wordt deze doelstelling al ruim 25 jaar, en nog dagelijks gerealiseerd.

Reglement van Het Wapen van Wanroij

Betrekking hebbende op

zalen t.b.v.

  • vergaderingen en cursussen
  • zaal met professionele podiumfaciliteiten
  • zaal met spiegelwand voor dans-/balletgroepen

café – bar

Reserveren

Dient uitsluitend te gebeuren bij het beheer van ’t Wapen van Wanroij:

  • tijdens openingsuren
  • op afspraak
  • telefonisch (0485)-451293
  • per e-mail + bevestiging

Gebruik

De zaalruimte mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor het wordt / is aangevraagd of in gebruik gegeven.

Berekening vergoeding

De berekening van de vergoeding voor het gebruik van de zaal is conform het door de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij vastgestelde consumptie- en huurprijzenbeleid.

Contracten

Contracten voor periodiek wederkerend gebruik worden afgesloten voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden en moeten getekend zijn voor aanvang van de gebruiksperiode.

Vergoedingen worden éénmaal per kwartaal gefactureerd, bij voorkeur via e-mail, en dienen binnen twee weken te zijn voldaan.

Tussentijdse beëindiging door de gebruiker kan slechts één maand na schriftelijke opzegging van het contract.

Verlenging van het contract moet minimaal één maand voor einde van het contract schriftelijk of per e-mail  worden aangevraagd

Schade

De gebruiker wordt geacht de materialen/inventaris in goede staat aan te treffen.

Gebruiker is aansprakelijk voor de schade aan materiaal/inventaris/gebouw door onjuist gebruik van de gebruiker.

Beschadigingen die zijn aangetroffen of ontstaan tijdens gebruik dienen onmiddellijk te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

De Stichting Gemeenschapshuis Wanroij aanvaart geen enkel aansprakelijkheid jegens vermissing of schade aan eigendommen van gebruiker van de accommodatie.

Gebruik

De gebruiker dient de gebruiksruimte en overige te betreden ruimten in de accommodatie ordelijk achter te laten zonder verontreinigingen.

Aanwijzingen van het beheer omtrent gebruik van de ruimte en faciliteiten dienen onverwijld opgevolgd te worden.

Consumpties

Het gebruik van consumpties en dergelijke geschiedt in de bar of op aanwijzing van de beheerder volgens geldende horecavoorschriften in de gebruiksruimte.

Eigen meegebracht  voedsel en dranken mogen niet worden genuttigd tenzij anders bepaald in overleg met het beheer.

Commerciële activiteiten

Het plaatsen of doen plaatsen van reclameborden, het maken van geluidsdragers of beeldmateriaal en het drijven van handel door of vanwege de gebruiker, het doen uitzenden van evenementen per radio of televisie,  alsmede het heffen van entreegelden is verboden, tenzij de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij daartoe vooraf toestemming verleent. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Bediening facilitaire- en nutsvoorzieningen

De diverse installaties zoals verwarming, verlichting, geluidsinstallatie etc. worden uitsluitend door het beheer of door een door het bestuur/beheer aan te wijzen en dan ook verantwoordelijke perso(o)n(en) bediend.

Claimrecht

De Stichting Gemeenschapshuis Wanroij heeft de bevoegdheid voor bijzondere gelegenheden over ’t Wapen van Wanroij of een deel daarvan te beschikken. In voorkomende gevallen zal dan restitutie worden verleend van de reeds betaalde gebruiksvergoeding. Indien door  de Stichting andere gebruiksruimte wordt aangeboden zal dit niet tot meerkosten van de gebruiker leiden.
In het geval de stichting toepassing geeft aan het  “claimrecht “ handelt zij daarbij in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Van het “claimrecht” wordt geen gebruik gemaakt dan na voorafgaand zorgvuldig overleg met de gebruiker(s).

Ontzegging toegang accommodatie

Uit  ’t Wapen van Wanroij worden verwijderd of de toegang daartoe voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd:

  1. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen.
  2. Personen, die handelen in strijd met een of meer voorschriften van dit reglement, dan wel de aanwijzingen van het beheer/personeel niet opvolgen.

De Stichting Gemeenschapshuis Wanroij is gerechtigd al die maatregelen te treffen welke in het belang van een goed en ordelijk gebruik van  ’t Wapen van Wanroij noodzakelijk zijn.

Dienstruimten

Het beheerderskantoor en bestuurskamer, opslag schoonmaakartikelen en de technische ruimte zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en personeel.

Bij niet naleving door gebruikers van het bepaalde in deze artikelen en bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruikersvergoeding, heeft de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij het recht de in gebruikgeving onmiddellijk te beëindigen, zonder dat gebruiker aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding van het door hem/haar betaalde. Tevens kan de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij bij niet betaling van de gebruikersvergoeding, de gebruiker, alle kosten verbonden aan het verkrijgen van de gebruikersvergoeding in rekening brengen.

Dieren

Tot het gemeenschapshuis worden geen dieren toegelaten.

Slotbepalingen

Iedereen die van ’t Wapen van Wanroij gebruik maakt wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.

In gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij. Tevens is de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij gerechtigd in bijzondere gevallen af te wijken van deze artikelen.

Inwerkingtreding

Dit gebruiksreglement treedt in werking op 1 juni 2011

 

Het Bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij

Close Menu